EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT
tik tok

Kontrowersje wokół udziału w wyborach

Grupa działaczy Inicjatywy Pracowniczej ze Śląska przyjęła oświadczenie potępiające zaangażowanie Lubuskiej Komisji Międzyzakładowej w wybory samorządowe. Z przyjętym stanowiskiem polemizuje dokument wydany przez Komisję Krajową OZZ Inicjatywa Pracownicza. Poniżej publikujemy dyskusję nt. temat i przyjęte przez komisje o.świadczenia.

 

 

Oświadczenie IP Śląsk z dn. 21.11.2010 r.

W związku z udziałem Lubuskiej Komisji Międzyzakładowej OZZ Inicjatywa Pracownicza w wyborach samorządowych 2010, domagamy się natychmiastowego usunięcia wyżej wymienionej komisji, w związku z jej działaniami będącymi zaprzeczeniem idei anarchosyndykalizmu. Występek ten traktujemy jako próbę przejęcia i narzucenia niezgodnych priorytetów jakimi miała i ma kierować się Inicjatywa Pracownicza.

Posunięcia to odbieramy jako zaplanowany atak na doktrynę anarchosyndykalistyczną i jawne wspomaganie struktur państwowych, będących w opozycji do naszych podstawowych wartości.

Nie jesteśmy zaskoczeni dążeniami do władzy ww. kolaborantów, wykorzystujących do tego celu Nasz związek, jednakże jesteśmy zaskoczeni poparciem "towarzyszy" z Poznania, oraz brakiem reakcji ze strony innych ośrodków.

Przystępując do związku zdeklarowanego jako anarchosyndykalistyczny, byliśmy pewni jego podwalin, tak samo jak teraz jesteśmy niepewni naszego uczestnictwa w IP.

Pamiętamy deklaracje z przed kilku lat, dotyczącą wykorzystywania symboliki związkowej podczas kampanii wyborczej - ktokolwiek wystąpi w koszulce związkowej podczas agitacji wyborczej, zostanie usunięty z OZZ Inicjatywy Pracowniczej. Wtedy "ZAUFALIŚMY" deklaracjom. Dziś komisja lubuska, wykorzystała nazwę związku, ogłaszając zainicjowanie kampanii wyborczej przez Inicjatywę Pracowniczą, co w naszym rozumieniu jest o wiele cięższym przewinieniem. W chwili obecnej czekamy na reakcję innych ośrodków, które jeszcze nie zajęły stanowiska w danej sprawie.

Oświadczenie Komisji Krajowej z dn. 22.11.2010

W związku z opublikowanym oświadczeniem sygnowanym przez Inicjatywę Pracowniczą Śląsk pragniemy stwierdzić, iż w strukturze OZZ Inicjatywa Pracownicza nie ma takiego ciała. Wiadomym nam jest jednak, że Oświadczenie to popiera Komisja Środowiskowa OZZ Inicjatywa Pracownicza z Tarnowskich Gór. Oświadczenie to zawiera liczne przekłamania wymagające sprostowania i wyjaśnienia.

  1. Żaden z komitetów wyborczych do samorządów nie był sygnowany przez  Inicjatywę Pracowniczą.
  2. Żadna komisja Inicjatywy Pracowniczej nie poparła oficjalnie żadnego komitetu wyborczego.
  3. Jedynie kilku członków Inicjatywy Pracowniczej brało udział w wyborach samorządowych, nie zawsze  ujawniając swoją przynależność do IP.

W takim przypadku wydaje się nieuprawomocniony wniosek o wykluczenie Lubuskiej Komisji Międzyzakładowej ze Związku, tym bardziej, że zarzucane jej działania nie są sprzeczne z wymogami Statutowymi oraz Deklaracją Ideową i Programową naszego związku.

W związku z tym pragniemy przypomnieć:

  1. Na ostatnim Krajowym Zjeździe Delegatów Inicjatywy Pracowniczej w marcu 2009 roku, oficjalnie przyjęto Deklarację Ideową i Programową, która mówi: „Wypowiadamy się przeciwko akcji politycznej i wykorzystaniu ruchu pracowniczego do celów politycznych i bieżących interesów partii politycznych. Popieramy zaangażowanie się ruchu pracowniczego w sprawy lokalne, zmierzające do przywrócenia autentycznej samorządności”.
  2. Przeprowadzono dyskusję, co w takim układzie może lub nie członek np. Komisji Krajowej. Stwierdzono w par. 27 pkt. 4 nowegoprzejętego Statutu, że: „Członkowie Komisji Krajowej nie mogą w czasie trwania kadencji należeć do partii politycznych i kandydować do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz na Prezydenta RP.” Celowo pominięto w tym zapisie samorządy lokalne, co było przedmiotem naszego konsensusu. Przypomnijmy, że były wówczas przedstawione i przedyskutowane wyniki ankiety związkowej (wyniki otrzymali wszyscy delegaci), w której na pytanie "Czy IP powinna zaangażować się w działalność samorządów lokalnych poprzez uczestnictwo w wyborach?", 40 proc. odpowiedziało "tak", 28 proc - "raczej tak", 10 proc. - "raczej nie", 15 proc.-  "nie" i 7 proc. - "trudno powiedzieć".

Uchwała w sprawie zmian w Statucie i cytowanego zapisu par. 27 pkt 4. przyjęta została przez Krajowy Zjazd Delegatów jednogłośnie, co oznacza, że za takim zapisem głosowało pięciu delegatów reprezentujących Śląsk, w tym dwoje reprezentujących Komisję Środowiskową OZZ Inicjatywa Pracownicza w Tarnowskich Górach.

Komisja Krajowa uważa za słuszne opublikować Oświadczenie sygnowane przez IP Śląsk na stronach internetowych związku, uznając zasadę pluralizmu poglądów w łonie naszej organizacji.

Komisja Krajowa OZZ Inicjatywa Pracownicza

Stanowisko Lubuskiej Komisji Międzyzakładowej z dn. 26.11.2010

Odnosząc się do dwóch stanowisk Komisji Środowiskowej OZZ Inicjatywa Pracownicza z Tarnowskich Gór, pierwszego z dnia 21 listopada 2010 roku i drugiego z dnia 23 listopada 2010 roku, sygnowanych jako Inicjatywa Pracownicza – Śląsk, pragniemy wyjaśnić, co następuje:

  1. Nieporozumieniem jest twierdzenie, iż Lubuska Komisja Międzyzakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza poparła którykolwiek z komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach do rad gmin, sejmików województw, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wyznaczonych na dzień 21 listopada 2010 roku .
  2. Lubuska Komisja Międzyzakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza, pomimo szerokiej autonomii, którą komisją gwarantuje Statut związku, nie posiada odrębnej osobowości prawnej i zgodnie z art. 99 ust. 3 Ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 z późn. zmian.) nie jest statutowym organem związku mającym zdolność do udzielenia poparcia kandydatom startującym w wyborach, ani też do powołania samodzielnego komitetu wyborczego organizacji zgodnie z art. 64e ust. 1 w/w ustawy.
  3. Organem mogącym udzielić takiego poparcia, lub posiadającym uprawnienie do powołania komitetu wyborczego organizacji (patrz pkt 2) jest Komisja Krajowa OZZ Inicjatywy Pracowniczej, będąc organem reprezentującym organizację na zewnątrz i ponoszącym odpowiedzialność prawną za działania związku. Jak nam wiadomo nie udzieliła ona takiego poparcia żadnemu kandydatowi startującemu w wyborach do organów samorządu terytorialnego na terenie woj. Lubuskiego.
  4. Lubuska Komisja Międzyzakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza nie bierze odpowiedzialności za osobiste zaangażowanie członków komisji w start w wyborach do samorządu lokalnego.

Odnosząc się do języka jakim zostało napisane pierwsze z w/w stanowisk Komisji Środowiskowej z Tarnowskich Gór, stosujemy zasady: „prawem każdego jest dokonywać samodzielnie doboru słów by głosić swoje własne zdanie”, oraz „nie ma pluralizmu bez strofowania i wzajemnych niewybrednych ataków”. To naszym zdaniem są dwie uniwersalne zasady wolności światopoglądowej. Niemniej jednak zobowiązani jesteśmy zaznaczyć iż słowa towarzyszy ze Śląska dotknęły niektórych członków naszej komisji, którzy nie pozostałą bez zasług dla związku i byli wielokrotnie represjonowani za działalność związkową. Kilku z nich do wielu miesięcy nie może znaleźć zatrudnienia.

Pomimo to pragniemy zaznaczyć, iż doceniamy wkład Komisji Środowiskowej OZZ Inicjatywa Pracownicza z Tarnowskich Gór w działania związku i dziękujemy jej za poparcie jakiej dotąd wielokrotnie udzielała w różnej postaci Lubuskiej Komisji Międzyzakładowej, tym bardziej ubolewamy nad złożonym przez tą komisję wnioskiem o wykreślenie z rejestru związku. Mamy nadzieję, że nie jest to decyzja ostateczna, i że nie będzie się ona wiązać z indywidualnymi decyzjami poszczególnych towarzyszy o opuszczeniu związku. Cieszymy się z faktu, iż w ramach Inicjatywy Pracowniczej ścierają się ze sobą różne poglądy i pragniemy by przekładały się one na różnorodny charakter działań związku i podejmowanych taktyk. Utracenie śląskich towarzyszy będziemy odczytywać jako zubożenie tej różnorodności. Apelujemy o nie poddawanie się emocją i o dalszą współprace wszystkich środowisk Inicjatywny Pracowniczej przy wspólnej wymianie światopoglądowej.

Oświadczenie  Komisji Zakładowa przy SP ZOZ w Bielsku-Białej z dn. 24.11.2010

W związku z kontrowersjami dotyczącymi udziału w "wyborach samorządowych 2010", działaczy lubuskiej komisji, Komisja Zakładowa przy SP ZOZ w Bielsku-Białej pragnie przedstawić swoje stanowisko.

Naszym zdaniem wykorzystywanie nazwy, symboli i loga związku, do celów kampanii wyborczej jest niewłaściwe i nie powinno mieć miejsca.

Faktem jest, że statut Inicjatywy Pracowniczej, nie reguluje kwestii korzystania z symboliki i nazwy związku. Jednak wykorzystanie jej, bez konsultacji z pozostałymi komisjami uważamy za nieodpowiednie i nieuczciwe.

Na najbliższym Zjeździe Delegatów w 2011 roku będziemy wnioskować o zmiany statutowe, tak by podobna sytuacja nie miała już miejsca.

 

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
514-252-205
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 514-252-205
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.